ติดตามบทความล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI), ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX), ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (Usability), การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction design) และอื่น ๆ

งาน UX ทั่วไปนั้นจดจ่ออยู่ในปริภูมิของผลิตภัณฑ์ (solution space) ซึ่งครอบคลุมงานเกี่ยวกับ […]
“การออกแบบปฏิสัมพันธ์” คือการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นมักจะมีความหมายไปในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ […]
UX (User Experience Design) คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่มีการประยุกต์ศาสตร์ที่หลากหลายอาทิ […]