Our Team

คณะกรรมการบริหารประจำ Bangkok ACM SIGCHI Chapter

ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย

ประธาน

อภิชญา นิ้มคุ้มภัย

รองประธาน

กฤตยา ทองผาสุข

เหรัญญิก

ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์

เลขานุการ

ยืนยง นิลสยาม

ยืนยง นิลสยาม

เว็บมาสเตอร์

ทิพยา จินตโกวิท

ทิพยา จินตโกวิท

กรรมการ

กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล

กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล

กรรมการ

สุพร พงษ์นุ่มกุล

สุพร พงษ์นุ่มกุล

กรรมการ

นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

กรรมการ

ชัชวาล วัชรมโนธรรม

ชัชวาล วัชรมโนธรรม

กรรมการ

อาทิมา ธาราทิพยกุล

กรรมการ

สุธัม ธรรมวงศ์

กรรมการ

ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

กรรมการ