Our Team

คณะกรรมการบริหารประจำ Bangkok ACM SIGCHI Chapter

ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย

ประธาน

ยืนยง นิลสยาม

รองประธาน

กฤตยา ทองผาสุข

เหรัญญิก

ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

เลขานุการ

มินตรา รื่นสุข

เว็บมาสเตอร์

ทิพยา จินตโกวิท

กรรมการ

กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล

กรรมการ

สุพร พงษ์นุ่มกุล

กรรมการ

นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

กรรมการ

ชัชวาล วัชรมโนธรรม

กรรมการ