งาน UX ทั่วไปนั้นจดจ่ออยู่ในปริภูมิของผลิตภัณฑ์ (solution space) ซึ่งครอบคลุมงานเกี่ยวกับ ไอเดีย ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ จะสังเกตได้ว่านิยามของ “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” เป็นตัวผลักดันหลักสำหรับงานในปริภูมิของผลิตภัณฑ์ แต่การจดจ่ออยู่กับผู้ใช้ และผลิตภัณฑ์นั้นอาจทำให้ทัศนวิสัยคับแคบ และเข้าใจลูกค้าอย่างผิวเผิน ในบทความ […]