วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้บรรยาย ในหัวข้อ Evaluating Information Service & UX Research แก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ และได้มีโอกาสแนะนำ BKK SIGCHI Chapter ให้นักศึกษาได้รู้จักด้วยค่ะ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้บรรยาย ในหัวข้อ Evaluating Information Service &…

Posted by Bangkok ACM Sigchi Chapter on Friday, October 25, 2019

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *