วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้บรรยาย ในหัวข้อ Evaluating Information Service & UX Research แก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ และได้มีโอกาสแนะนำ BKK SIGCHI Chapter ให้นักศึกษาได้รู้จักด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/bkk.sigchi/posts/568693580535490?xts%5B0%5D=68.ARB0jbHyF57HJWVdYEen4PUGppREmhV85DF_rhsrDIw8GV0ZGHF9OrN7pQXdZ18wGaSQvMhCk5uYqy4EhbLW8w179N0Uv7Pf5NvKHf0FMxlB33t0qg0h9TJafGnxuoBhUTK2mvAcTwOCfMFoPu1RXJP0CygRuKO9O6owednKRxGXV-1S4AmdlfxZ9zfc20bD-Edf_l3nGBRXW0kO7XNHIK_42DsC1Si1I72IzanZqwDxFxV62o0EnAlnxT0kPdidT4DW8PUJwyIQCivNS3tgPXihj5neMQO9NskyrtAIl2JoVBpdMcVSbZ1CRVdHLjR4qv-OHm26jy0Jr57aA5srYb8&tn=-R

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *