งาน UX ทั่วไปนั้นจดจ่ออยู่ในปริภูมิของผลิตภัณฑ์ (solution space) ซึ่งครอบคลุมงานเกี่ยวกับ ไอเดีย ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ จะสังเกตได้ว่านิยามของ “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” เป็นตัวผลักดันหลักสำหรับงานในปริภูมิของผลิตภัณฑ์ แต่การจดจ่ออยู่กับผู้ใช้ และผลิตภัณฑ์นั้นอาจทำให้ทัศนวิสัยคับแคบ และเข้าใจลูกค้าอย่างผิวเผิน ในบทความ […]
“การออกแบบปฏิสัมพันธ์” คือการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นมักจะมีความหมายไปในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นก็คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการใช้งานทางที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด สามารถค้นค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design รูปภาพจาก: Photo by Elijah O’Donnell on Unsplash
UX (User Experience Design) คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่มีการประยุกต์ศาสตร์ที่หลากหลายอาทิ ศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ การออกแบบ การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นกระบวนการของการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้โดยการปรับปรุงการเข้าถึง (Accessibility) และความพึงพอใจที่ให้ไว้ในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ […]