สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

นอกเหนือจากการที่เรา (คนในสายวิชาชีพ สายวิชาการ ในวงการ HCI) จะได้มาเจอกันแล้ว การเป็นสมาชิกทำให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมต่อยอด และแบ่งปันความรู้ในวงกว้าง โดยสิทธิประโยชน์นอกจากคุณค่าทางใจและความรู้ที่ได้รับ และการแบ่งปันประสบการณ์ก็คือ

  1. ได้รับเสื้อBkkSigChi หนึ่งตัว เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของเรา
  2. ได้รับส่วนลด 20% จากราคาค่าอบรมที่จัดโดย chapter (ไม่รวมถึง CHI Writer’s course )
  3. ได้มาร่วมประชุมวิสามัญของ chapter
  4. ได้สิทธิเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีของ chapter ก่อน
  5. ได้สิทธิเข้าร่วม CHI Writer’s course ก่อน

สิทธิพิเศษเยอะขนาดนี้ #สมัครก่อนไม่ต้องรอเพื่อนละคะ

สมัครสมาชิก

เตรียมสมาร์ทโฟนมาสมัครตามขั้นตอนดังนี้

  1. โอนเงิน 500 บาท มายัง ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 053-1-48264-6
  2. เขียนชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ux.in.th@gmail.com
  3. รอการตอบกลับ (ภายใน 3 วัน)

BKK SIGCHI Chapter คืออะไร?

BKK SIGCHI Chapter เป็นเครือข่ายของผู้สนใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI) ซึ่งเป็นสาขาความรู้ที่ครอบคลุมด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX: User Experience), ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (Usability), และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction design) BKK SIGCHI Chapter เกิดจากการรวมตัวของบุคคลต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คนทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

BKK SIGCHI Chapter นั้นก่อตั้งและดำเนินการโดยคนไทย และได้รับการรับรองและสนับสนุนทางด้านความรู้โดยเครือข่ายนานาชาติด้านสาขาวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM SIGCHI: Association for Computing Machinery Special Interest Group in Computer-Human Interaction) ACM เป็นสมาคมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของบุคคลในแวดวงคอมพิวเตอร์ กลุ่ม ACM SIGCHI เป็นชุมชนแนวหน้าของการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทาง HCI ผ่านการตีพิมพ์วารสารวิชาการ, การประชุมวิชาการ, และการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชานี้

BKK SIGCHI Chapter มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเรียนการสอน การทำงานด้าน HCI ในประเทศไทยเพื่อช่วยให้สมาชิกของกลุ่มสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง จนก่อให้เกิดความรู้ด้าน HCI ที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของประเทศไทย BKK SIGCHI Chapter มุ่งหวังที่จะเห็นผลงานของโครงการต่าง ๆ และ/หรือโครงการวิจัยด้าน HCI ที่ทำโดยคนไทย เป็นที่ยอมรับของวงการ HCI ในระดับนานาชาติ