“การออกแบบปฏิสัมพันธ์” คืออะไร?

“การออกแบบปฏิสัมพันธ์” คือการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นมักจะมีความหมายไปในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นก็คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการใช้งานทางที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด สามารถค้นค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design

UX, UI, และ HCI เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

UX (User Experience Design) คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่มีการประยุกต์ศาสตร์ที่หลากหลายอาทิ ศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ การออกแบบ การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นกระบวนการของการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้โดยการปรับปรุงการเข้าถึง (Accessibility) และความพึงพอใจที่ให้ไว้ในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ ผ่าน UI (User Interface Design) ที่ผู้ใช้งานเข้าใจว่าจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์อย่างไร โดยการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ครอบคลุมไปถึงการออกแบบการโต้ตอบของมนุษย์-คอมพิวเตอร์ (HCI) หรือ Human Computer Interaction แบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์เพื่อสามารถการจัดการกับทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์ โดยให้การโต้ตอบนี้เป็นส่วนที่สร้างประสบการณ์หรือบริการที่ดี ตามที่ผู้ใช้รับรู้ ดังนั้น UI และ HCI ที่มีความสอดคล้องกันสามารถเป็นตัวช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งาน UX ได้เป็นอย่างดี